Levensloop en publicaties

Motieven tot publiceren

‘Alles is mij overkomen!’, zeg ik achteraf. Vaak stromen ‘s morgens van vier tot zes ideeën en zinnen mij toe, zodat ik opsta om ze op te schrijven. Waar komt deze drang vandaan? Ik hoorde in Pingjum op mijn studeerkamer eens luid roepen: ’deze is mij een uitverkoren werktuig.’ Ik dacht dat het een zinsbegoocheling was en hechtte er weinig waarde aan, omdat dit in de na-apostolische tijd niet meer voor zou komen; toen ik als emeritus dit eens aan iemand vertelde, zei deze: ‘het is gebleken waar te zijn!’ Mij dreef ook de overtuiging dat geloof en weten één zijn, omdat God schepper van hart en verstand is.

 

Theologiseren in de lijn van Calvijn heeft mij het meest geboeid omdat dit de hele bijbel recht doet, op de praktijk is gericht en geloof en weten dicht bij elkaar houdt. Al studerend ervoer ik dat een mens weinig weet - zelfs van de bijbel – maar ook dat de drang tot weten nooit ophoudt. Het voornaamste motief dat mij dreef is dat wij in woord en wandel, op kansel en katheder, in leven en sterven getuigen zijn van Jezus Christus, Redder van schuld, Satan en dood, Koning van Kerk en wereld, Schenker van het blijde leven met Hem.

 

U, God de Vader, U eer ik voor uw leiding in mijn leven!
U, God de Zoon, die mij verloste en riep tot het ambt van dienaar
van het Woord en doctor in de kennis van uw Naam, U zij de lof!
U, God de Heilige Geest, die Mij bekrachtigde en bezielde tot
schrijven, dank ik voor uw werkingen en gaven, Hallelujah!

 

Benjamin Wentsel, Den Haag, 2009/2010.