Oefening: 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19a | 19b

 

Gesprekken II - Oefening 19b (396-417)

Hoe verwijderen wij blokkades en herdenken wij?

1. Gesprek als gebed. (396-397)

 

396. O. Heilige, hoe herdenken wij het bloedige geweld in uw licht?
Ik gaf u in de Klaagliederen van Jeremia een waardig voorbeeld van het in tranen gedenken van verwoestingen als beproevingen van onschuldigen en als kastijdingen van schuldigen, waartoe Ik besloot, Klaagl. 1:14-17.
Ik word op waardige wijze geŽerd als u Mij, uw Ontfermer, dankt voor mijn uitreddingen en tot Mij terugkeert en als voor Mij, de Heilige, belijdt dat velen mijn strafgerichten aan zichzelf te danken hebben, Klaagl. 1-3; Ez.1-22; Neh. 9.

 

397. O, Almachtige, hoe verbeteren we de relatie Kerk en Jodendom?
Ik alleen kan de voornaamste blokkade van het verwerpen van mijn Zoon en de verblinding opheffen; uw taak is Hem te belijden als Messias-Redder en Heer.
Ik help u in uw streven om misverstanden als nevenblokkades te verwijderen en het joodse volk begerig te maken naar het evangelie door uw voorbeeld.
2. Welke blokkades kunnen we verwijderen voor relatieherstel? (398-401)

 

398. Wat is het verschil, leraar, tussen de hoofdergernis en nevenergernissen?
De hoofdergernis is het verzet van de halsstarrige meerderheid tegen de HEER. Deze kan alleen de Soevereine zelf door zijn Heilige Geest wegnemen of juist versterken, Mat. 12:22-37; 13:1-23; Luc. 20:9-19; Joh. 8:31-59. Neven ergernissen zijn onder meer: de verwisseling van profetie met verguizing; de vervangingsleer; de verduiveling van de vloek; hoogmoed/onverschilligheid en het belaste verleden. Ons streven zij om deze blokkaden weg te nemen.

 

399. Welk verschil is er tussen waarschuwing en vleierij?
Er bestaan criteria om de valse en ware profeten te herkennen.
Treedt een profeet op in naam van zijn Zender of vleit hij het hof?
Brengt hij de boodschap uit liefde voor zijn volk of is hij populist?
Zegt hij als klokkenluider-profeet de waarheid en is hij bereid om voor zijn boodschapte lijden of is hij een zakkenvullend profiteur?

 

400. Wat zijn de ervaringen van de profeet Jeremia?
De HEER riep en zond hem om gericht en heil aan te kondigen, maar het volk sloeg zijn oproep in de wind, Jer. 1. Zij legden zijn bedreiging dat Hij door vijanden het land zou verwoesten om hen op de knieŽn te krijgen, naast zich neer. Daarom beval Hij hem: Ē Bid niet meer voor dit volk, blijf niet jammeren en smeken, dring niet langer aan: Ik luister toch niet!Ē, Jer. 7:16; 11:14; 14:11; 15:1. Hofprofeten keerden zich tegen hem; zij vleiden elite en volk: Ďer komt geen oorlog of hongersnoodí, Jer. 14:10-14. God bemoedigde Jeremia. ďHun visioenen berusten nergens op! Zij worden door oorlog en honger geveld zodat hun slechtheid op hun eigen hoofd neerkomt!Ē, 14:15-16. Een priester gaf kort daarop Jeremia stokslagen en zette hem in de gevangenis, Jer. 20. Ps. 103, Neh. 9.

 

400.1. Wat waren Paulusí ervaringen?
Deze bekeerde jood ondervond dat predikers van gericht en heil vaak moeten lijden. In vele plaatsen trachtten joden hem van het leven te beroven omdat zij hem als afvallige beschouwden, toen hij Jezus als Messias en Zoon van God erkende. Zijn apostelschap kenmerkt zich door smaad en nood, stokslagen en gevangenisschap, 2 Kor. 11:2-32-12:1-13.

 

401. Waarin verschilt profetische kritiek van antisemitisme?
Kritiek uit liefde op joden en op het optreden van de staat IsraŽl en oproepen tot geloof in Jezus Christus komen voort uit verbondenheid met het verbondsvolk en drang om hen te helpen; dit is totaal iets anders dan verguizing en haat door antisemitisme. Toch worden profetische kritiek en antisemitisme vaak door elkaar gehaald, zodat klokkenluiders worden gesmaad als verguizers. Dat men profeten en journalisten zwart, tot zondebok of dood maakt, komt omdat de informatie hun niet welgevallig is en zij fouten niet belijden, Mat. 23; Hand. 7.
3. Hoe verwijderen we de blokkade van de vervangingsleer? (402-403)

 

402. Wat is de vervangingsleer?
Deze houdt in dat God in de plaats van het verworpen joodse volk gesteld heeft zijn volk-uit-de-volken. Jezus waarschuwde de pachters van de wijngaard dat de Eigenaar deze aan anderen zal geven omdat zij geen vrucht opbrachten en zijn Zoon doodden, Luc. 20:9-19. Hij betrok hierbij ook het volk als schuldigen, Mat. 21:33-46. In de gelijkenis van het bruiloftsfeest keert Jezus zich heftig tegen hen die weigeren de uitnodiging voor de bruiloft te aanvaarden, Mat. 22:1-14. Hij vervloekte een onvruchtbare vijgenboom als teken van wat er gebeurt met hen die voor Hem geen vrucht opbrengen, Mat. 21:18-22. Hij voorspelde de vergelding en verwoesting van Jeruzalem, Luc. 21:22-24. Nu ontkent niemand de ernst van Gods straf over onvruchtbaren, maar terminologisch en zakelijk stuiten we op problemen. Nam de HEER IsraŽl behalve het Koninkrijk ook het eerstgeboorterecht af? Behield de trouwe kern als heilig zaad het recht op het Koninkrijk en strafte Hij alleen de verharde meerderheid? Ontzegt Hij IsraŽl alle genadekansen of komt er nog een keer?

 

403. Om welke redenen is de term vervanging in absolute zin onjuist?
De voornaamste reden is dat de apostelen ook na Jezusí kruisiging de verbondsbeloften voor geheel IsraŽl blijven laten gelden. Petrus sprak op de Pinksterdag zijn schuldig volk aan op haar bevoorrechte positie als volk van beloften, Hand. 2:14-39; 3:11-20. Paulus nam hetzelfde standpunt in: ďAl staan zij vijandig tegenover het evangelie omwille van u, toch blijven zij Gods geliefden krachtens zijn uitverkiezing, omwille van de aartsvaders. Want God kent geen berouw over zijn genadegave of zijn roeping. ď, Rom. 11:28. Er blijft dan ook hoop voor de ommekeer van late nazaten van verharden, als de verstening eens eindigt, Rom. 11:25-35.

 

403.1. Wat zijn de andere redenen?
De tweede reden is dat het geheel niet gelijk is aan de delen en ook kan bestaan in romp, stronk of rest. De rest wordt als vertegenwoordiger van het hele volk behouden, Jes. 1:9;4:3; 6:13. Een vitale groep kan in neergaande tijden de Kerk vertegenwoordigen; als een lokale of regionale kerk een ruÔne wordt, houdt de Kerk als geheel stand, Openb. 2:6.
De derde reden is dat de HEER zijn volk-uit-de-heidenen entte op de edele olijf IsraŽl en maakte tot mede-burgers van zijn Koninkrijk, mede-erfgenamen van zijn beloften en mede-huisgenoten, zodat er continuÔteit is, Rom. 11; Ef. 2:19.
Ten vierde blijft de Jezus vijandige meerderheid van IsraŽl ook in de gerichtsstatus Gods verbondsvolk, dat is meer dan een lege schelp of huls. Daarom dient de term vervanging vervangen te worden door termen als afnemen en snoeien, straffen en verwerpen, vervullen en enten. IsraŽl is Ťn als heilige rest Ťn als verharde meerderheid Ťn als volk van de hoop onvervangbaar.
4. Hoe verwijderen we de blokkade van verduiveling en hoogmoed? (404-405)

 

404. Wat is de blokkade van de verduiveling van de verbondsvloek?
God sprak zijn verbondszegen uit over gehoorzamen, Lev. 26:1-13; Deut. 28:1-14; Mat. 5:1-14; Luc. 6:20-23 en de verbondsvloek van honger, vijandschap, deportaties en eeuwig leed over ongehoorzamen, Lev. 26:14-45; Deut. 27:11-26; 27:15-67; Mat. 23; 24-25; Luc. 6:24-25. Wie zegen en vloek ontkent, gaat in tegen talloze uitspraken van de HEER; wie ze schrapt, krijgt een van merg beroofde bijbel. Naziís misbruikten vervloekingen om eigen misdaden te rechtvaardigen. Velen hadden hiertegen niet altijd verweer, omdat het volk Gods vloek afriep: Ďzijn bloed kome over ons en onze kinderen!í, Mat. 27:24.

 

404.1. Hoe verwijderen we de blokkade van verduiveling?
Dit doen wij door ons te keren tegen allen die zich Gods vloek toeŽigenen als opdracht tot beschadigen van mensen. Wie dit doen treden in Gods rechten en demoniseerden de vloek als middel om zelf kwaad te doen. Dat de HEER de doodstraf over ons uitsprak, Gen. 2:17, geeft ons geen recht om mensen uit de weg te ruimen. Wie de vloek misbruikt als opdracht volken te liquideren, stelt zich in Zijn plaats. En dit gebeurt overal waar de HEER uit het beeld verdwijnt. Dan gaan mensen als Ďgodí optreden. Wij moeten bovendien met bozen geduld oefenen tot Jezus als Rechter goeden en kwaden scheidt, Mat. 13:24-39, 16-43. Hij heeft het recht de vloek uit te voeren in tijd en eeuwigheid.

 

405. Hoe overwinnen we de blokkade van hoogmoed?
Privileges kunnen bezitters hoogmoedig maken, Rom. 11:16-24. IsraŽl keek als uitverkoren koninklijk priesterschap neer op de volken (gojim) en trachtte de jonge Kerk te vernietigen. De Kerk keek later neer op Gods eerste liefde als verblinde, te vernederen knecht. Hoogmoed bedreigt ons allen. We overwinnen deze alleen, als wij ons voor de Soevereine buigen. Hij verkiest de zijnen. Hij kan hoogmoedige takken wegkappen uit de ruwe kerkolijf. Hij kan takken van van de edele olijf weer enten op eigen stam, Rom. 11:11-32. Dat Jezus de beloofde Messias is en Zoon van God en daarmee God zelf is, is voor velen een struikelblok. Ook in het midden van de Kerk staan tot de jongste dag antichristen op die de Zoon en met Hem ook de Vader loochenen, Joh. 5:23; 1 Joh. 3:20-23. Alleen de Heilige Geest kan verblinden de ogen openen en hoogmoedige nederig maken om hen te doen onderkennen wie Jezus is.
5. Hoe vertalen joden, christenen, moslims het lijden als les? (406-409)

 

406. Hebben de Joden hun lijden als Gods boodschap ter harte genomen?
Generaliseren is gevaarlijk, getuigen zijn gehoor waard. Deutero-Jesaja (6e eeuw v.C.) diskwalificeerde IsraŽl als het volk van doven die Gods Woord niet verstonden en van blinden die verwoesting en deportatie niet recht vertolkten, Jes. 42:18-25. ďWie heeft Gods volk (= Jakob, IsraŽl) prijsgegeven aan plunderaars en rovers? Wie anders is het dan JHWH, tegen wie zij gezondigd hebben? Zijn wegen wilden zij niet bewandelen, zijn boodschap niet horen! Hij liet zijn hevige Toorn de vrije loop en goot oorlogsgeweld over hen uit. Zij werden verzengd (door hitte) maar zagen er de reden niet van; zij werden verbrand maar namen niets ter harte!Ē, Jes. 42:23-25.

 

407. Heeft Europa de boodschap van de Sjoa verstaan en toegepast?
Velen keerden zich in de Tweede Wereldoorlog tot de HEER en bezochten weer erediensten, maar daarna raakten velen los van Hem. Hoe vertalen we de lijdenscanon? Hoe zien we de wegvoering in 722/586 v.C.; de val van Jeruzalem in 70 en die van Constantinopel in 1453; de jodenvervolgingen in 1648, 1881; twee wereldoorlogen, 1914-1918, 1939-1945; terreur en val van het communisme, 1917-1991, en de verwoesting van de tweelingtorens, 2001, als voltrekking van Gods wijze bestel? De seculiere meerderheid ziet deze canon enkel als botsingen van mensen en machten, niet als werk van de Koning-Rechter. Doof voor Gods oproep bleven velen onverschillig en braken met Hem en zijn Kerk.

 

408. Wat verkondigt de HEER met de afbraak van de Kerk in West-Europa?
Theologen vertaalden het lijden van de bevolking in wereldoorlogen met de projectie van een Lijdende God. Dit fictieve gesneden beeld vinden we niet in de bijbel. Daar getuigen profeten van de Toornende God van het verbond. Kerkbesturen lieten door kerkverlating duizenden kerkgebouwen afbreken, buiten gebruik stellen of tot musea of wooneenheden ombouwen. De psalmen 78, 79, 105/ 106 en Klaagliederen van Jeremia zijn toepasselijk voor het heden: de snelle afbrokkeling is een gericht van de Toornende over onze afval en bevat de oproep tot ommekeer!

 

409. Hoe vertalen wij de canon van feiten bij herdenkingen naar Gods wil?
Dit doen we als we in alles zijn Naam heiligen, de knieŽn buigen, zijn recht belijden, Hem loven en aanroepen als Barmhartige en oog hebben voor veler beproevingen zoals Levieten deden in een lof- en klaagzang op een bijeenkomst met een terugblik over duizend jaar verbondsgeschiedenis, Neh. 9.
6. Wat is de heiliging van de Naam vanuit welzijn en verwoesting? (410-412)

 

410. Hoe heiligen we de Naam in een schuldbelijdenis?
Levieten verhieven de Heilige als Koning-Richter die in zijn toorn zijn volk bestrafte en als Barmhartige verloste om zijn naam, vgl. Ez. 36. Getuigen gingen moedig de gasovens binnen om de naam te heiligen (= Kiddoesj ha-Sjem), roepend: ĎSjemaíIsraŽl .í, Deut. 6:4-9. Levieten beleden de collectieve schuld voor Hem vanwege hun afdwalen, godslasteringen en moord op profeten, 9:16,26,29, 32, 34; vgl. 2 Kron. 36:15 en 16. De Kerk dient schuld te belijden over traagheid in het belijden en de gevolgen daarvan.

 

411. Was God rechtvaardig dat Hij niet ingreep?
Levieten erkenden de deportatie naar AssyriŽ en BabyloniŽ als Gods rechtvaardige straf en zware beproeving en verweten Hem niets. ďU liet dit alles terecht gebeuren. U bleef trouw maar wij braken ons woord.Ē, 9:33. Honger, dorst en dood waren gevolgen van hoogmoed. De HEER had het recht aan zijn zijde in hun vernederingen. ďMaar de HEER-van-de-machten wordt groot in zijn oordeel; in zijn gerechtigheid toont de heilige God zijn heiligheid.Ē, Jes. 5:16. ď Zij overlaadden Gods gezanten met smaad, sloegen hun waarschuwingen in de wind, en spotten met de profeten, zodat de toorn van de Heer wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk.Ē, 2 Kron. 36:16. Het valt voor de generatie die God alleen als de (Mee)-Lijdende heeft horen verkondigen niet mee om in bloedbaden Gods straffende gerechtigheid te erkennen. Toch stond deze boodschap centraal in Nehemia 9, EzechiŽl, Jeremia en Klaagliederen en Jezus redevoeringen over het einde, Mat. 24. Deze mag niet ontbreken evenmin als de oproep tot terugkeer tot Hem.

 

412. Mogen we ons bij gebed om herstel beroepen op onze beproevingen?
Ja, dat deden de Levieten ook, met overtuiging. Zij loofden God om zijn barmhartigheid, macht en trouw in zijn verlossend ingrijpen, Neh. 9:17b; 31-32; zij geloofden ook dat hun ontrouw zijn trouw niet teniet deed en zij smeekten de Ontzagwekkende om hulp en rechtsherstel in hun toestand van onderdrukking met beroep op hun talrijke beproevingen, 9:35-36. Gods trouw is waarborg voor verhoring en herstel. Hij ziet ook onze moeiten aan als verbonds-God om Christusí wil en geeft tijden van herademing en voorspoed, Ps. 9-10; 22; 26; 31; 35; 44:18-23; Rom. 8:36; Hand. 10:4; Hebr. 6:10: Openb. 5:9-11.
7. Spraken kerken zich duidelijk uit over hun verhouding tot IsraŽl? (413-415)

 

413. Sprak de Rooms-katholieke Kerk zich uit over IsraŽl?
Het Vaticaans concilie (1962-65) sprak uit dat men Christusí kruisiging niet kan aanrekenen aan alle toen levende joden of die van onze tijd en het joodse volk op grond van de bijbel niet als verworpen of vervloekt mag beschouwen. Het betreurde alle uitingen van antisemitisme maar bleef het als opdracht zien om Christusí kruis als teken van Gods liefde aan joden te verkondigen.

 

414. Wat beleed de Protestantse Kerk?
De Ned. Herv. Kerk stelde in 1959 dat de HEER IsraŽl in en naast de Kerk doet voorbestaan en dat wie Christus liefheeft onmogelijk het Joodse volk kan haten. Zij zag de Staat IsraŽl als teken van onze onmacht om een veilige woonplaats voor Joden te waarborgen maar ook van Gods trouw waarmee Hij zijn volk te hulp kwam en als nieuwe weg en kans voor IsraŽl om zijn verkiezing te vervullen en Jezus van Nazaret als Messias te belijden. De Protestantse Kerk in Nederland beleed haar roeping om gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk IsraŽl in het gesprek met dit volk bij het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God, Kerkorde art. I, 7. Zij sprak ook uit dat zij zich verbonden weet met de kerken in het Midden-Oosten.

 

415. Namen de kerken afstand van de vervangingsleer?
De meeste kerken namen daarvan afstand maar deden daarover niet altijd bindende uitspraken omdat delen van de Wereldkerk, met name die onder christen-Arabieren, daaraan beslist vasthouden.
8. Trekt de islam lessen uit de lijdenscanon? (416-417)

 

416. Hoe heeft de islam lering getrokken uit de lijdenscanon?
De islam kijkt anders aan tegen dood en verwoestingen dan het christendom, omdat zij de wereld ook door macht wil winnen voor Allah. Zij relativeert dit aardse bestaan tegenover de eeuwige toekomst. ďZij die het tegenwoordige leven meer liefhebben dan het hiernamaals en de weg van Allah versperren en verlangen dat het een kronkelweg is, zij zijn het die in vergaande dwaling verkeren.Ē, s. 14:3. Vele moslims hebben de Sjoa in haar anti-christelijk en anti-islamitisch karakter nog niet voldoende of zelfs helemaal niet verwerkt; soms wordt dit feit zelfs ontkend en als propaganda van het Westen afgedaan. Als zij zich verdiepen in de bijbel als verbondboek, krijgen zij inzicht in de feiten als onderdelen van de geschiedenis van Gods Koninkrijk en verbond.

 

417. Wat is het toekomstscenario?
Jihaders vinden de verwoesting van steden met een ongelovige en zedeloze bevolking soms nodig voor de eer van Allah. De standaardformule is dat twintig procent van de moslims niets met gewelddadig jihad en geloof te maken wil hebben, zestig proces hierover het zwijgen toedoet uit angst, en twintig procent de geweldteksten in de koran ernstig neemt en wil uitvoeren. Militante organisaties bestrijden Ďongelovigení in de Soedan, SomaliŽ, Afghanistan en andere gebieden en werven ook in Europa en de Verenigde Staten van Amerika strijders. Er zijn moskeeŽn die jongeren hersenspoelen om als jihaders te gaan vechten, maar de meerderheid kant zich hiertegen. Een indringende dialoog rondom bijbel en koran is voor de goede communicatie blijvend noodzakelijk. Hier ligt hier een terrein braak voor initiatiefnemers, Oef. 9-18.

 

Oefening: 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19a | 19b